Wednesday, November 23, 2011

《毛穎傳》裡提及的各種文書

[2011.11.24] 查九流時,讀韓愈之《毛穎傳》,裡頭相關的一句如次:

穎為人強記而便敏,自結繩之代以及事,無不纂錄。陰陽卜筮占相醫方族氏山經地誌字書圖畫九流百家天人之書,及至浮圖老子外國之說,皆所詳悉。又通於當代之務官府簿書市井貨錢注記,惟上所使。


討論:
1. 穎字有無典故?其另三友:絳人陳元、宏農陶泓及會稽褚先生,三者分別為墨(元為玄?)、硯(從其陶製之泓水?)、紙 (取褚音同楮?)

《》『』「」【】

No comments:

Post a Comment