Friday, November 23, 2012

康莊的解釋

[2012.11.23] 原本猶豫著要否收錄,還是著錄聊備一格。後附的是寄給國語會的信。其實講了一輩子的【康莊大道】,一直都以為【康莊】是【小康之莊】,雖曾有過疑問,不過畢竟不是一個高中生/遑論大學後  去深究康莊的意義。當然,在探究字義時,此時便有需要康、莊等字的由來了。

敬啟者:
關於康莊,字典裡實已有解釋,不過我以為少了最本原的一個,下列為字典中相關的條目,後附為字典中原來的解釋。
【康】:4. 通達、平坦。【莊】:3. 通達的大道【康莊】:平坦寬廣、四通八達的道路。【康莊大道】
【平直康莊】
實則在《爾雅/釋宮》即有:一達謂之道路,二達謂之歧旁,三達謂之劇旁,四達謂之衢,五達謂之康,六達謂之莊,七達謂之劇驂,八達謂之崇期,九達謂之逵。
供參考。


《》『』「」【】◎●○■□

Thursday, November 15, 2012

名物學一詞,名、物的字源

著錄內容待理
[2012.11.16] 名物學本是一個不成熟(或應形容為新興?)的科學。是否該由訓詁學裡依其考古學性質分出,顯然這幾年的學者,如錢慧真是採保守的態度,其文章中多採用"名物訓詁"來探究,而非逕稱之為名物學。

讀錢慧真的文章,覺得的確是該從【名物】一詞的相關事項記錄起。再檢視說文的說法時,段玉裁說文解字注【名】,特別把名-銘,古物的敘述如下,需要整理一下
祭統曰。夫鼎有銘。銘者,自名也。此許所本也。周禮小祝故書作銘。今書或作名。士喪禮古文作銘。今文皆爲名。按死者之銘。以緇長半幅。緽末長終幅。廣三寸。書名于末曰。某氏某之柩。此正所謂自名。其作器刻銘。亦謂稱揚其先祖之德。著己名於下。皆衹云名已足。不必加金旁。故許君於金部不錄銘字。從周宫今書,禮今文也。許意凡經傳銘字皆當作名矣。鄭君注經乃釋銘爲刻。劉熙乃云。銘,名也。記名其功也。吕忱乃云。銘,題勒也。不用許說。

而段玉裁對【物】的整理,亦需要再整理
許慎:
萬物也。牛爲大物;天地之𢿙,起於牽牛,故从牛。
段玉裁:
牛爲物之大者。故物从牛。與半同意。
戴先生原象曰。周人以𣁬,牽牛爲紀首。命曰星紀。自周而上。日月之行不起於𣁬,牽牛也。按許說物从牛之故。又廣其義如此。
這裡稱與【半】同意者,指許慎說【半】字亦提及「牛爲物大,可以分也」。
而在【勿】字的解釋中,勿為州里所建旗,這一點段有較多的考較應注意。
州里所建旗。九旗之一也。州里當作大夫士。周禮司常。大夫士建物。帥都建旗。州里建旟。許於旟下旣偁州里建旟矣。則此偁大夫士建勿,必也。葢亦一時筆誤耳。大司馬。鄉家載物。注云。鄉家,鄉大夫也。鄉射禮。旌各以其物。注。襍帛爲物。大夫士之所建也。士喪禮。爲銘各以其物。注。襍帛爲物。大夫之所建也。文弗切。十五部。經傳多作物,而假借勿爲毋字。亦有借爲𣳚字者。禮記。勿勿乎其欲其饗之。勿勿卽𣳚𣳚,猶勉勉也。象其柄。謂右筆也。有三游。謂彡也。三游別於旂九游。旟七游。旗六游。旐四游。襍帛。句。幅半異。司常曰。通帛爲旜。襍帛爲物。注云。通帛謂大赤。從周正色。無飾。襍帛者,以帛素飾其側。白,殷之正色。凡九旗之帛皆用絳。按許云幅半異。直謂正幅半赤半白。鄭則云以素飾側。釋名則云以襍色綴其邊爲翅尾。說各不同。似許爲長。趣民。趣者,疾也。色純則緩。色駁則急。故襍帛所以促民。故遽偁勿勿。遽韵會作宂遽二字。偁舊作稱。今正。凡宂遽偁勿勿。此引伸假借。子下曰。十一月陽氣動。萬物滋。人以爲偁。亦是此例。

==討論==


==參考文獻==

钱慧真,2010。“名物”考辨。敦煌学辑刊 2010年 第03期: 120-125頁。


《》『』「」【】◎●○■□