Wednesday, February 29, 2012

辠,原罪字~~改字首例

[2012.02.29] "改字" 自秦始,其字為罪/辠。
說文大徐本:
犯法也。从辛从自,言辠人蹙鼻苦辛之憂。秦以辠似皇字,改爲罪。徂賄切〖注〗臣鉉等曰:言自古者以爲鼻字,故从自。

說文段注:
犯灋也。从辛自。辛自,卽酸鼻也。徂賄切。十五部。言辠人戚鼻苦辛之𢝊。戚今之蹙字。此釋从辛自之恉。秦㠯辠佀皇字。改爲罪。此志改字之始也。古有叚借而無改字。罪本訓捕魚竹网。从网,非聲。始?易形聲爲會意。而漢後經典多從之。非古也。
(見異體字字典漢典)

No comments:

Post a Comment